Статут

СТАТУТ
  Шкільний клуб підприємництва ТНВК "Школа-ліцей №13" –Підприємець 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Шкільний клуб підприємництва (далі ШКП) - це дитяча організація, яка на основі добровільної згоди об’єднує старшокласників для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
 1.2. ШКП діє у відповідності до Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та проекту Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща у межах програми закордонної допомоги.
 1.3. ШКП створений і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності.
 1.4. Членами ШКП можуть бути особи віком від 13 до 18 років навчального закладу.
 1.5. Дитяча організація створена для формування в учнів знань про функції підприємництва в економіці країни, розвитку в учнів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі, підвищення рівня освіти.
 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКП
 2.1. Основною метою діяльності ШКП є розвиток ініціативності та підприємливості, креативності учнів, забезпечення достатнього рівня життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої людини, виховання всебічно розвиненої особистості із чіткою громадянською позицією, конкретно сформованими поглядами та інтересами; виявлення, розвиток та підтримка лідерських якостей учнів.
 2.2. ШКП ставить перед собою завдання:
 • виховання справжніх громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору;
 • розвиток підприємницької культури, економічного мислення учнів, спрямованого на критичний аналіз процесів і результативність діяльності;
 • формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання;
 • розширення уявлень про професійну діяльність у сфері економіки, отримання і закріплення навичок підприємницької діяльності;
 • забезпечення рівня економічної підготовки, що дозволить старшокласникам продовжити навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах;
 • формування активної позиції кожної особистості, вироблення умінь та навичок співробітництва в умовах діяльності клубу. 2.3. З метою виконання статутних завдань ШКП:
 • проводить зустрічі з представниками вищих навчальних закладів;
 • вивчає професіограми та знайомиться з професіями актуальними на ринку праці у тернопільському районному центрі зайнятості;
 • знайомиться та вивчає законодавство для ведення підприємницької діяльності; • створює та оновлює блог ШКП;
 • бере участь у тренінгах, семінарах, інших заходах, присвячених формуванню економічного мислення учнів, підприємницьких вмінь та навичок. 2.4. ШКП має право:
• проводити заходи у межах дії проекту;
 • видавати методичну та періодичну пресу;
 • співпрацювати з різними громадськими організаціями;
 • вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності ШКП;
 • дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності ШКП; • встановлювати зв’язки з дитячими організаціями інших районів та областей; • приймати спонсорську допомогу від юридичних та фізичних осіб.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ШКП СТАРШОКЛАСНИКІВ Члени ШКП мають право:
 • добровільно вступати та виходити з дитячої організації;
 • обирати та відправляти своїх представників до керівних органів організації; • брати активну участь у визначенні напрямів та змісту діяльності ШКП;
 • успішно реалізовувати програми діяльності відповідно до планів роботи;
 • визначати результативність діяльності дитячої організації;
 • пропонувати свою програму діяльності. Члени ШКП зобов’язані:
 • дотримуватись Статуту; • брати активну участь у роботі;
 • допомагати своїм партнерам по ШКП реалізовувати завдання та виконувати програму.

Немає коментарів:

Дописати коментар